Og?oszenia
Ostatnie komentarze
Kontakt GG
kontakt@zalewo.info 2809025
U?ytkownik 1:
Home
Reklama
Reklama

Niniejsza Polityka Prywatno?ci okre?la zasady przechowywania i dost?pu do informacji na urz?dzeniach U?ytkownika za pomoc? plikw Cookies, s?u??cych do realizacji us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn? ??danych przez U?ytkownika

I. Definicje podstawowe 
1. Cookies - Cookies to niewielkie ?pliki, zapisywane przez Twoj? przegl?dark? internetow?. Dzi?ki cookies strona www pami?ta Twoje preferencje np: dotycz?ce przegl?dania zawarto?ci. Pliki cookie nie pozwalaj? na identyfikcj? Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie maj? wp?ywu na Twoje oprogramowanie ani sprz?t.
2. Strona www - oznacza stron? www ktr? ogl?dasz pod obecnym adresem www. 
3. Urz?dzenie - oznacza elektroniczne urz?dzenie ktre s?u?y do uzyskania dost?pu do strony internetowej. 
4. U?ytkownik - oznacza podmiot, na rzecz ktrego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog? by? ?wiadczone us?ugi drog? elektroniczn? lub z ktrym zawarta mo?e by? Umowa o ?wiadczenie us?ug drog? elektroniczn?. 
5. Administrator - oznacza administratora Strony www ,ktry ?wiadczy us?ugi drog? elektroniczn? oraz przechowuje i uzyskuje dost?p do informacji w urz?dzeniach U?ytkownika.

II. Rodzaje stosowanych Cookies 
1. Stosowane przez Administratora Cookies s? bezpieczne dla Urz?dze? U?ytkownika. Nie jest mo?liwe przedostanie si? do Urz?dzenia jakichkolwiek wirusw lub innego z?o?liwego oprogramowania. Pliki te pozwalaj? zidentyfikowa? oprogramowanie wykorzystywane przez U?ytkownika i dostosowa? Stron? wwwindywidualnie ka?demu U?ytkownikowi. Cookies zawieraj? niezb?dne dane takie jak : adres www strony, czas przechowywania na Urz?dzeniu oraz przypisan? warto?? potrzebn? do dzia?ania strony www. 
2. Administrator wykorzystuje nast?puj?ce typy plikw Cookies: 
a) Cookies sesyjne: s? zlokalizowane na Urz?dzeniu U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu wy??czenia przegl?darki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje s? po wy??czeniu przegl?darki usuwane z pami?ci Urz?dzenia. 
b) Cookies trwa?e: s? zlokalizowane na Urz?dzeniu U?ytkownika i pozostaj? tam do momentu ich skasowania. Wy??czenie przegl?darki internetowej lub wy??czenie Urz?dzenia nie powoduje ich trwa??go usuni?cia. 
3. Cookies sesyjne oraz Cookies trwa?e nie umo?liwiaj? pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urz?dzenia U?ytkownika. 
4. U?ytkownik ma mo?liwo?? wy??czenia dost?pu Strony www do plikw cookies na swoim Urz?dzeniu. 
5. Wy??czenie dost?pu Strony www do plikw cookies spowoduje, ?e koszystanie ze Strony www b?dzie mo?liwe z wy??czeniem funkcji, ktre wymagaj? do poprawnej pracy istnienia plikw cookies (np: Rejestracja, Logowanie).

III. Cel stosowania Cookies 
1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu Uwierzytelniania U?ytkownika na Stronie www co umo?liwia :
a) Wgl?d U?ytkownika we w?asne dane osobowe zgromadzone w bazie danych
b) Ewentualne przeprowadzenie transakcji zakupu danego towaru lub us?ugi 
2. Administrator wykorzystuje Cookies pochodz?ce od serwisw trzecich w nast?puj?cych celach: a) Zbieranie oglnych i anonimowych danych statycznych za po?rednictwem narz?dzi analitycznych nale??cych do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc z siedzib? w USA 

III. Prawa U?ytkownika 
1. U?ytkownik mo?e w kazdej chwili i w ka?dym czasie samodzielnie zmienia? ustawienia dotycz?ce przechowywania plikw Cookies przez przegl?dark? internetow? s?u??c? do przegl?dania zawarto?ci Strony www. Informacje szczeg?owe o mo?liwo?ci i sposobie w??czania lub wy??czania obs?ugi Cookies dost?pne s? w ustawieniach przegl?darki. 
2. U?ytkownik ma prawo w ka?dej chwili usun?? pliki Cookies wykorzystuj?? do tego dost?pne opcje w przegl?darce internetowej.